अनुसूची २ – धारा ७ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित

अनुसूची २ – धारा ७ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित

अनुसूची २ धारा ७ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित

श्रीमान् गम्भीर नेपाली प्रचण्ड प्रतापी भूपति
श्री ५ सरकार महाराजाधिराजको सदा रहोस् उन्नति
राखून् चिरायु ईशले, प्रजा फैलियोस् पुकारौं जय प्रेमले
हामी नेपाली साराले ।
बैरी सारा हराउन् शान्त होउन् सबै बिध्न व्यथा,
गाउन् सारा दुनियाँले सहर्ष नाथको सुकीर्ति कथा,
राखौं शासन भारी वीरताले, नेपालमाथि सधै नाथको
श्री होस् ठूलो हामी नेपालीको ।