१२. कानुनी पक्ष

१२. कानुनी पक्ष

१२. कानुनी पक्ष

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी महासन्धि तथा अभिसन्धिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि विद्यमान काुननमा आवश्यक संशोधन तथा नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्दै लगिने छ ।