६. नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन

६. नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन

६. नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन ः

यो नीतिको कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने काम समितिबाट हुनेछ । समितिको कार्य सञ्चालन तथा बैठक सम्बन्धि कार्यविधी समिति आफैले निर्धारण गर्नेछ ।