परिच्छेद – ४ प्राज्ञिक परिषद्

परिच्छेद – ४ प्राज्ञिक परिषद्

११. प्राज्ञिक परिषद्को गठनः (१) विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक निकायको रूपमा काम गर्न देहायका सदस्यहरू भएको एउटा प्राज्ञिक परिषद् हुनेछः–

(क) उपकुलपति –अध्यक्ष

(ख) शिक्षाध्यक्ष –उपाध्यक्ष

(ग) रजिष्ट्रार –सदस्य

(घ) अध्ययन संस्थानका डीनहरू –सदस्य

(ङ) संकायका डीनहरू –सदस्य

(च) प्रत्येक संकाय तथा अध्ययन संस्थानबाट कम्तीमा एक, एक जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी विषय समितिका अध्यक्षहरूमध्येबाट दश जना –सदस्य

(छ) आङ्गिक क्याम्पस (आङ्गिक महाविद्यालय) का क्याम्पस(महाविद्यालय) प्रमुखहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य

(ज) सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस (सम्बन्धन प्राप्त महाविद्यालय)का क्याम्पस (महाविद्यालय) प्रमुखहरूमध्येबाट दुई जना –सदस्य

(झ) पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक –सदस्य

(ञ) अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकहरू –सदस्य

(ट) नेपाल प्राध्यापक संघका प्रतिनिधि एक जना –सदस्य

(ठ) प्रतिष्ठित विद्वानहरू मध्येबाट दुई जना –सदस्य

(ड) नियन्त्रक, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विश्वविद्यालय –सदस्य

(ढ) विभागका प्रमुखहरू मध्येबाट पाँच जना –सदस्य

(ण) विश्वविद्यालयका वरिष्ठ शिक्षकहरू मध्येबाट दश जना –सदस्य

(२) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमका सदस्यहरूको मनोनयन सम्बन्धित संकाय तथा अध्ययन संस्थानका डीनहरूको सिफारिशमा उपकुलपतिले दुई वर्षको लागि गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) को खण्ड (च) बमोजिमका सदस्यहरू वाहेक अन्य मनोनीत सदस्यहरूको मनोनयन कार्यकारी परिषद्को सिफारिशमा उपकुलपतिले दुई वर्षको लागि गर्नेछ ।

(४) डीनहरूमध्येबाट एक जनालाई उपकुलपतिले प्राज्ञिक परिषद्को सचिव भई काम गर्न तोक्नेछ ।

१२. प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारः प्राज्ञिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–

(क) विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने उपाधिको व्यवस्था गर्ने ।

(ख) विश्वविद्यालय अन्तर्गत अध्ययन, अनुसन्धान र प्रशिक्षण हुने विषयहरूको पाठ्यक्रम निर्धारण गर्ने ।

(ग) परीक्षाको किसिम तोक्ने ।

(घ) विश्वविद्यालयमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धान गरिने विषयहरूमा भर्ना हुन चाहिने योग्यता र भर्ना हुने आधार तोक्ने ।

(ङ) प्राज्ञिक विषयमा कार्यकारी परिषद्लाई राय सल्लाह दिने ।

(च) अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने ।

(छ) विश्वविद्यालयको विद्यापरिषद्ले गरेका सिफारिश तथा निर्णयहरू कार्यान्वयनको लागि अनुमोदन गर्ने वा निर्देशन दिने ।

(ज) तोकिएबमोजिम अन्य कामहरू गर्ने ।