अनुसूची–६ प्रदेशको अधिकारको सूची

अनुसूची–६ प्रदेशको अधिकारको सूची

(धारा ५७ को उपधारा (२), धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७, धारा २३१ को

उपधारा (३), धारा २३२ को उपधारा (७), धारा २७४

को उपधारा (४) र धारा २९६को उपधारा (४) सँग सम्बन्धित)