अनुसूची

अनुसूची

(दफा ५ को उपदफा (६) सँग सम्बन्धित)

म …………………………………… ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु /सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्दछु
कि नेपाल राज्य, प्रचलित संविधान र कानूनप्रति बफादार रही श्रद्धा एवं निष्ठापूर्वक नेपाली नागरिकको
रुपमा आफ्नो कर्तव्य पालना गर्नेछु ।

दस्तखतः –
नामः –
मितिः –                                                                                                                         वतनः–