परिच्छेद – २ प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरु

परिच्छेद – २ प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी सामान्य प्रावधानहरु

३.विभिन्न स्तरमा कार्य सम्पादन हुनेः (१) नेपाल सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गर्नको लागि केन्द्रीय स्तर, प्रदेशस्तर, जिल्ला स्तर तथा स्थानीयस्तरमा प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्नेछ ।(२) उपदफा (१) बमोजिमका प्रदेश र जिल्लाको विभाजन तथा स्थानीयतहको भौगोलिक इलाकाको निर्धारण प्रचलित कानून बमाेजिम हुनेछ ।

४. विषयगत मन्त्रालय तथा विभाग रहनेः (१) नेपाल सरकारको केन्द्रीय स्तरको कार्यसम्पादन गर्नका लागि आवश्यक संख्यामा विषयगत मन्त्रालय तथा विभागहरुरहनेछन्।(२) मन्त्रालयको संख्या र सोको कार्यविभाजन नेपाल सरकारको कार्यविभाजन नियमावली बमोजिम हुनेछ ।(३) नेपाल सरकारको प्रमुख प्रशासनिक निकायको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद ्को कार्यालय रहनेछ ।(४) मन्त्रालय मातहतमा आवश्यक संख्यामा विभाग, कार्यालय तथा निकायरहन सक्नेछन्।

५. आवश्यक निकाय गठन गर्न सक्नेः (१) प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्न मन्त्रालय,विभाग तथा कार्यालयकाे अतिरिक्त नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार अन्यसचिवालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, समिति वा अन्य त्यस्तै निकाय गठन गर्न सक्नेछ ।(२) उपदफा (१) बमोजिम गठन भएका सचिवालय, आयोग, बोर्ड, केन्द्र, समिति वा अन्य त्यस्तै निकायको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा अन्य कार्यक्षेत्रगत शर्तहरु
(टम्सर्अफ रेफेरेन्स) नेपाल सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।

६. प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका आधारः मुलुकमा सुशासन कायम गर्नका लागि यसऐन वा अन्य प्रचलित कानून बमोजिम प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा त्यस्तो कार्यसम्पादन गर्ने पदाधिकारीले संविधान तथा अन्यप्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकाकुराहरुको अतििरक्त देहायका आधारमा कार्य सम्पादन गर्नु पर्नेछः –(क) राष्ट्र र जनताको वृहत्तर हित,

(ख) समन्याय र समावेशीकरण

(ग) कानूनको शासन,
(घ) मानवअधिकारको प्रत्याभूति

(ङ) पारदर्शिता,वस्तुनिष्ठता,जवाफदेहिता तथा इमान्दारिता,

(च) आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,

(छ) प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,

(ज) प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
(झ) विकेन्द्रीकरण तथा अधिकार निक्षेपण

(ञ) जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।

७. नेपाल सरकारले अख्तियार गर्ने नीतिहरुः (१) संविधान तथा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएका नीति एवं समय समयमा अख्तियार गरिएका नीतिका अतिरिक्तमुलुकको प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा नेपाल सरकारले देहायका नीति अख्तियार गर्नेछः –
(क) आर्थिक उदारीकरण,

(ख)गरीबी निवारण

(ग) सामाजिक न्याय,

(घ) प्राकृतिक तथाअन्य सार्वजनिक स्रोतको दीगो तथा कुशल व्यवस्थापन,

(ङ) महिला सशक्तिकरण तथा लैङ्गिक न्यायको विकास

(च) वातावरणीय संरक्षण

,(छ) जनजाति, दलित तथा आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पिछडिएका वर्गको उत्थान

(ज) दुर्गम क्षेत्रको विकास तथा सन्तुलित क्षेत्रीय विकास ।

(१क) प्रदेश सरकार, गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले आफ्नो प्रशासनिक कार्य सम्पादन गर्दा उपदफा (१) मा उल्लिखित नेपाल सरकारले अख्तियार गरेका नीतिको अधीनमा रही आवश्यक नीतिहरू अख्तियार गर्नेछन्।

(२) उपदफा (१) बमोजिम अख्तियार गरेका र उपदफा (१क) बमोजिम अख्तियार गरेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार, गाँउ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले समय समयमा आवश्यक कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु सञ्चालन गर्नेछ ।