१८. वार्षिक प्रतिवेदन

१८. वार्षिक प्रतिवेदन

समितिले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र वार्षिक प्रगति विवरण तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।