अनुसूची–८ स्थानीय तहको अधिकारको सूची

अनुसूची–८ स्थानीय तहको अधिकारको सूची

(धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२)
र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित)