अनुसूची–९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची

अनुसूची–९ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची

(धारा ५७ को उपधारा (५), धारा १०९, धारा १६२ को उपधारा (४), धारा १९७,
धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा
(१) सँग सम्बन्धित)