११. लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी विशेष रणनीति

११. लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी विशेष रणनीति

११। लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगसम्बन्धी विशेष रणनीति

११।१ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धन, विकास र विस्तारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सामाजिक परिचालन समेतको माध्यमवाट गर्ने गरी प्राथमिकताको आधारमा स्थान र लक्षित समूहको पहिचान गरिनेछ ।

११।२ लघु तथा घरेलु उद्यमीहरूलाई सम्भव भएसम्म समूहमा आवद्ध गरी उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालीम, उपयुक्त प्रविधिको छनौट, उत्पादन व्यवस्थापन, पूंजीमा पहुच र बजार व्यवस्थापनमा समेत सहयोग पु¥याउन “एकीकृत व्यवसाय विकास सेवा” प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११।३ लघु उद्यमी, घरेलु तथा साना उद्योगीहरूलाई वजार मागमा आधारित गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्न क्षमता विकास तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रतिस्पर्धी बन्न प्रोत्साहित गरिने छ ।

११।४ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूलाई लघु घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोष, ग्रामीण स्वावलम्वन कोष, भ्त्रगष्तथ ँगलम, ऋचभमष्त न्गबचबलतभभ ँगलम लगायत विभिन्न कोषहरू मार्फत वित्तीय पहँुचको व्यवस्था गरिनेछ ।

११।५ सामुदायिक वा सहकारी लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योग ग्रामहरूमा रहेका उद्योगहरूवाट उत्पादित हुने वस्तुहरूको छुट्टै पहिचानका लागि सामुहिक चिह्न  दर्ता गराई यसकोे प्रयोगवाट वजार प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पु¥याइनेछ ।

११।६ “एक गाउँ एक उत्पादन”कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा अगाडि वढाइनेछ ।

११।७ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि आवश्यक हुने पूँजी निर्माण गर्नको निमित्त त्यस्ता उद्यमीहरूलाई वचत गर्न प्रोत्साहित गरी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा आवद्ध हुन उत्प्रेरित गरिनेछ ।

११।८ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको समुचित विकासका लागि यस्ता उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू मार्फत समेत प्राविधिक, परामर्श तथा अनुगमन सेवा उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने छ । यस प्रयोजनका लागि छाता संस्थाहरूको संस्थागत विकासको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ ।

११।९ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूवाट उत्पादित वस्तु वा सेवाको वजार प्रवद्र्धन गरिनेछ । मझौला तथा ठूला उद्योगहरूसँग पृष्ठ  र अग्र।अन्तरसम्वन्ध  कायम गराई ठूला तथा मझौला उद्योगहरूले प्रयोग गर्ने सहायक वस्तुहरू उत्पादन गर्ने गरी लघु उद्यम, घरेलु
तथा साना उद्योगहरूलाई सहायक उद्योग  को रूपमा विकास गरी उत्पादन गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।

११।१० लघु उद्यम र घरेलु उद्योगको उत्पादनको बजार प्रवद्र्धनमा सहयोग पु¥याउन निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र स्थानीय निकायहरूको संलग्नतामा विभिन्न तहमा विक्री केन्द्र तथा कोशेली घरहरूको स्थापना र विकासमा जोड दिइनेछ ।

१।११ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने प्रयोजनका लागि जारी गरिएको “निर्यात गृहको स्थापना तथा संचालन आदेश, २०६१” लाई परिमार्जनसहित प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११।१२ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि सूचना प्रविधि  को उपयोग गर्न सहकारी तथा निजी क्षेत्र समेतको सहभागीतामा विभिन्न तहमा सूचना प्रविधि केन्द्र  हरू संचालनमा ल्याइने छन् । यी केन्द्र  मार्फत संचारका सबै माध्यमहरू ९छापा, रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेट आदी० प्रयोग गरी लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको विकासका लागि आवश्यक हुने सबै पृष्ठ ९द्यबअपधबचम० र अग्र  सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११।१३ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको औद्योगिक सम्पत्ति संरक्षण गर्नुका साथै त्यसो गर्दा लाग्ने दस्तुरमा सहुलियत प्रदान गरिनेछ ।

११।१४ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगको उत्पादनको विक्रीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरूलाई यस्ता वस्तु खरिद गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।

११।१५ कृषि, वन, पर्यटन र खानीमा आधारित लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन गर्न विद्यमान कृषि, वन, पर्यटन र खानी नीति तथा ऐनको अधिनमा रही कच्चा पदार्थ संकलन वा उत्खनन् तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई सरलीकृत गरिनेछ ।

११।१६ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र विकास गर्न सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र समेतको साझेदारीमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

११।१७ लघु उद्यम र घरेलु उद्योगहरूमा हुने लगानी नेपाली नागरिकका लागि आरक्षण गर्ने तर प्रविधि तथा वजार प्रवद्र्धन सेवा उपलव्ध गराउन भने विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

११।१८ लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र सहुलियतहरू एउटै थलोवाट उपलव्ध गराइनेछ ।

११।१९ उद्योगहरूलाई प्रदान गरिने व्यवसाय विकास सेवा ९द्यम्क्० का लागि व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक   संस्थाहरूकोे सेवा लिने व्यवस्था गरिने छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

११।२० निजी क्षेत्रका छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र राष्ट्रिय लघु उद्यमी समूहसंघ लगायतका संस्थाहरूसँगको सहकार्यमा विशेष गरी कृषि र गैर काष्ठ बनजन्य कच्चा पदार्थ र प्रविधिमा आधारित व्यवशाय सम्वद्र्धन केन्द्रहरू संचालनमा ल्याइनेछ ।

११।२१ व्यवसाय सम्वद्र्धन सेवा ९द्यगकष्लभकक क्ष्लअगदबतष्यल क्भचखष्अभ० मार्फत लघु उद्यम, घरेलु तथा साना उद्योगहरूमा प्रतिभाशाली सृजनशील युवा र महिलालाई आकर्षित गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ ।

११।२२ व्यवसाय सम्वद्र्धन सेवा  को चरण पार गरेका उद्यमीहरूका लागि उद्योग संचालनमा सहयोग पु¥याउन को व्यवस्था गरी उनीहरू मार्फत रोजगारी सृजनाको कार्यक्रम अगाडी बढाइनेछ ।

११।२३ निजीक्षेत्रका छाता संस्था नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र राष्ट्रिय लघु उद्यमी समूहसंघ लगायत अन्य राष्ट्रियस्तरका वस्तुगत संस्थाहरूसँगका सहकार्यमा संभाव्यता तथा प्राथमिकताको आधारमा विभिन्न स्थानमा क्षेत्रीय स्तरका लघु उद्यम, घरेलु तथा साना औद्योगिक  तथा वस्तु विकास केन्द्र ९एचयमगअत म्भखभयिऊभलत ऋभलतभचक० स्थापना
गरिनेछ ।

११।२४ लघु उद्यमीहरूलाई एकीकृत रूपमा सेवा प्रदान गर्न र उनीहरूको उत्पादन तथा वजार सेवाका लागि आवश्यक हुने पूर्वाधारमा सहयोग पु¥याउन उपयुक्त स्थानहरूमा सामुदायिक÷साझा सेवा केन्द्रहरू स्थापना गरिनेछ ।

११।२५ लघु, घरेलु तथा साना स्तरका महिला उद्यमीहरूलाई वैंकिङ्ग तथा सहकारी संस्थामार्फत सरल र सुलभ तरिकाबाट समूहगत ऋण प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।