१३. प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

१३. प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

१३. प्राथमिकता प्राप्त उद्योग

१३.१ अनुसूची(७ मा उल्लेख भए बमोजिमका उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रूपमा तोकिएकोे छ ।
१३.२ प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको सूचीलाई प्रत्येक ५ वर्षमा पुनरावलोकन गरिनेछ । साथै औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डको सिफारिसमा नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सूचीमा थपघट गर्न सक्नेछ ।