१५. दर्ता

१५. दर्ता

१५. दर्ता

१५.१ लघु उद्यम र परम्परागत घरेलु उद्योगले सञ्चालन गरेको एक महिनाभित्र संक्षिप्त विवरणसहित स्थानीय निकायमा जानकारी दिनु पर्नेछ । यस्तो जानकारीको अभिलेख स्थानीय निकायले राख्नेछ ।

१५.२ अनुमति लिनु नपर्ने अन्य उद्योगले रीतपूर्वक आवेदन दिएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायले उद्योग दर्ता गरी दिनेछ । कुनै कारणबाट उद्योग दर्ता हुन नसक्ने भएमा त्यस्तो निकायले सोको कारण खुलाई निवेदकलाई ३ दिन भित्र जानकारी गराउनु पर्नेछ ।

१५.३ अनुसूची(८ मा उल्लेख भएका अनुमति लिनु पर्ने उद्योग र अनुमति लिनु नपर्ने अन्य उद्योगको दर्ता उद्योगको प्रकृति तथा क्षमता अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन तथा वातावरण संरक्षर्ण ानयमावलीले तोके वमोजिम प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (Initial Environment Examination-IEE ) वा वातावरणीय प्रभाव
मूल्यांकन( Environmental Impact Assessment-EIA)  प्रतिवेदन उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा पेश गर्नु पर्नेछ ।
१५.४ उद्योग दर्ता गर्ने निकायले आवधिक रूपमा उद्योगको स्थिति बारे अनुगमन गरी उद्योगले चाहेमा परामर्श दिइ सञ्चालनको लागि सघाउ पु¥याउनेछ । मनासिव कारण वाहेक तोकिएको अवधिभित्र उद्योग सञ्चालनमा आएको रहेनछ भने दर्तारअनुमति खारेज गरिनेछ ।

१५.५ नेपाल सरकारले प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (Initial Environment Examination-IEE)  वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन  Environmental Impact Assessment-EIA)   सम्बन्धी क्षेत्रगत (Sectoral) मापदण्डहरू तर्जुमा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय÷निकायबीच आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।