अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६

अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६

लालमोहर र प्रकाशन मिति -२०४६।७।११
१. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६  – २०६६।१०।७
२. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२   -२०७२।०६।१४

३.

नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५   २०७५।११।१९

 

२०४६ सालको ऐन नं. १७
………….
अभिलेख संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : राष्ट्रिय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण कागजातलाई अभिलेखको रूपमा व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरिकाले राख्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेको छ ।