४. सल्लाहकार समितिको गठन

४. सल्लाहकार समितिको गठन

४.१ अभिलेखहरू व्यवस्थित एवं सुरक्षित तरिकाले राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई आवश्यक सर–सल्लाह दिन एक सल्लाहकार समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
४.२ समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुनेछ ।