८. कागजात व्यवस्थित तथा सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्ने

८. कागजात व्यवस्थित तथा सुरक्षित तरिकाले राख्नु पर्ने

८.१ कार्यालयले आफ्नो कार्यालयमा भएका कागजात व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षित रूपमा राख्नु पर्नेछ ।
८.२ उपदफा ८.१ बमोजिम कागजात व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षित रूपमा राख्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले राष्ट्रिय अभिलेखालयसंग आवश्यक परामर्श लिन सक्नेछ ।