गुठी संस्थान ऐन, २०३३

गुठी संस्थान ऐन, २०३३

लालमाेहर प्रकाशन मिति   -२०३३।७।४
संशोधन गर्ने एेन
१. गुठी संस्थान (पहिलो संशोधन) ऐन, २०४१  -२०४१।८।२४
२. गुठी संस्थान (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०४९  -२०४९।१०।५
३. केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३  -२०६३।६।२८
४. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६   -२०६६।१०।७
५. केही नेपाल कानून संशोधन तथा खारेज गर्ने ऐन, २०७२   -२०७२।६।१४
६. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२   -२०७२।११।१३
२०३३ सालको ऐन नं. ४१
गुठी संस्थान सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना : … … … राजगुठीलाई नेपाल सरकारको अधीनबाट झिकी एक संस्थानको जिम्मा सुम्पी राजगुठीहरूलाई सुव्यवस्थित रूपले सञ्चालन गराउन गुठी संस्थानको स्थापना भएकोमा, विभिन्न वर्गका जनताका बीच सुसम्बन्ध कायम राख्ने र सर्वसाधारण जनताको आर्थिक हित र नैतिकता कायम राख्ने उद्देश्यले गुठी संस्थान सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गरी बढी प्रभावकारी र सामयिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र सम्मतिले यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।