परिच्छेद–४, गुठी जिमीदारी उन्मूलन

परिच्छेद–४, गुठी जिमीदारी उन्मूलन

२२. गुठी जिमीदारी उन्मूलनः गुठी जिमीदारी उन्मूलन गरिएकोछ । त्यस्तो उन्मूलनको परिणामस्वरूप सम्बन्धित गुठी मौजाको जिमीदारीसित सम्बन्धित जिमीदार पटवारीको सबै हक अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिनेछ ।
तर जिमीदारी साथको जग्गाका हकमा जिमीदारी उन्मूलन भएको जिमीदारको नाउँमा गुठी रैतान नम्बरीमा दर्ता हुनेछ ।

२३. जिमीदारी सम्बन्धी कागजपत्रः गुठी जिमीदारीको कागजपत्र जिम्मा भएको व्यक्तिले सो कागजपत्र संस्थानले आदेश दिएका बखत संस्थानलाई बुझाउनु पर्छ ।

२४. मालपोत असुल तहसील गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाः उन्मूलन भएको गुठी जिमीदारीको मालपोत असुल तहसील गर्ने सम्बन्धमा संस्थानले व्यवस्था मिलाई सूचना नदिएसम्म सम्बन्धित जिमिदार पटवारीले साविक बमोजिम मालपोत असूर तहसील गरी संस्थानमा बुझाउनु पर्नेछ ।