अनुसूची–१

अनुसूची–१

(दफा ७ सँग सम्बन्धित)
अनुमति लिनुपर्ने उधोगहरु
१. हातहतियार, गोलीगठ्ठा, बारुद उत्पादन गर्ने उधोग,
२. विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उधोग,
३. सुरक्षात्मक छपाइ (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ) मुद्रा तथा सिक्का उधोग,
४. चुरोट, बिँडी, खैनी, सिँगार तथा सुर्ती मुख्य कच्चा पदार्थ हुने वस्तु उत्पादन गर्ने उधोग,
५. बियर तथा मदिरा उत्पादन गर्ने उधोग,
६. ढुंगा गिट्टी, बालुवा उत्खनन्, प्रशोधन गर्ने मझौला तथा ठूला उधोग,
७. रेडियो सञ्चार उपकरण उत्पादन गर्ने उधोग,
८. बहुमूल्य खनिज उत्खनन्, पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन् जस्ता उधोग,
९. प्रचलित कानून बमोजिम अनुमति लिनुपर्ने अन्य उधोग।