अनुसूची–३

अनुसूची–३

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) सँग सम्बन्धित)
ऊर्जा मुलक  उधोग
१. जलस्रोत, वायु, सौर्यशक्ति, कोइला, प्राकृतिक तेल र इन्धन वा ग्यास, वायोमास वा अन्य स्रोतहरुबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उधोग, त्यस्तो उर्जा उत्पादन गर्न प्रयोग गरिने मेसिन/उपकरण निर्माण गर्ने  उधोग,
२. विद्युत प्रसारण लाइन,
३. विद्युत वितरण प्रणाली ।