२४. कानूनी व्यवस्थामा सुधार

२४. कानूनी व्यवस्थामा सुधार

२४. कानूनी व्यवस्थामा सुधार

यस नीतिमा उल्लेखित प्रावधानहरूलाई आर्थिक ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन लगायत विभिन्न सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थाहरूमा समावेश गरेर कानूनी स्वरूप प्रदान गरिनेछ ।