२६. नीतिको पुनरावलोकन तथा सुधार

२६. नीतिको पुनरावलोकन तथा सुधार

२६. नीतिको पुनरावलोकन तथा सुधार

प्रत्येक पांच बर्षमा नीतिको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता, उपयुक्तता र उपादेयताको स्वतन्त्र रूपमा मूल्यांकन गरी नीतिमा समसामयिक पुनरावलोकन तथा सुधार गरिनेछ ।