अनुसूची–६

अनुसूची–६

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (च) सँग सम्बन्धित)
पर्यटन उधोग
१ पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल, रिजोर्ट तथा रेष्टुराँ,
२ ट्राभल एजेन्सी, टुर अप्रेटर, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा,
३ साहसिक पर्यटन  स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर र्याफ्टिङ्ग, हट एयर व्यालुनिङ्ग, क्यानोनिङ, प्यारा सेलिङ्ग, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ्ग , हिमाल आरोहरण र अवलोकन,
४ गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी ट्रेकिङ्ग, पदयात्रा,
५ ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे तथा पर्यावरणीय पर्यटन,
६ साँस्कृतिक, धार्मिक, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन,
७ मनोरञ्जन पार्क,
८ वन्यजन्तु आरक्ष,
९ माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन ।