अनुसूची–७

अनुसूची–७

(दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित)
सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधिमा आधारित उधोग

खण्ड (क)
सूचना प्रविधि उधोग
(१) टेक्नोलोजी पार्क,
(२) आई.टि. पार्क,
(३) वायोटेक पार्क,
(४) सफ्टवेयर विकास,
(५) कम्प्यूटर तथा सम्बन्धित सेवाहरु,
(६) तथ्याङ्क प्रशोधन,
(७) साइवर क्याफे,
(८) डिजिटल म्यापिङ्ग,
(९) विजिनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ्ग (वि.पि.ओ.),
(१०) डाटा माइनिङ्ग, क्लाउड कम्प्यूटिङ्ग ।

खण्ड (ख)
सूचना संचार प्रविधिमा आधारित उधोग
(१) इन्टरनेट,
(२) टेलिफोन, मोवाईल टेलिफोन, मोवाईल स्याटलाइट टेलिफोन,
(३) टेलिपोर्ट सेवा,
(४) भू– उपग्रह (स्याटलाइट) स्थापना एवं सञ्चालन, भू–उपग्रह प्रसारकेन्द्र स्थापना, भिस्याट,
(५) ब्रोडव्याण्ड, पूर्वाधार, टेलिकम टावर, अप्टिकल नेटवर्क, स्याटलाइट नेटवर्क,

खण्ड (ग)
सूचना, प्रसारण प्रविधिमा आधारित उधोग
(१) एफ.एम. रेडियो, डिजिटल रेडियो सेवा,
(२) डिजिटल भू–सतही टेलिभिजन, स्याटलाइट टेलिभिजन, केबुल टेलिभिजन,
(३) आइपिटिभी, अनलाइन सेवा,
(४) डिजिटल केबुल टि.भी. नेटवर्क, डाइरेक्ट–टू–होम स्याटलाइट सेवा, एम.एम.डि.एस नेटवर्क,
(५) रेकडिङ्ग स्टुडियो, प्रसारण स्टुडियो,
(६) प्रिन्ट मिडिया उद्योग, अडियो भिजुअल सामग्री उत्पादन उद्योग, विज्ञापन निर्माण उद्योग,
(७) सिनेमा उत्पादन, सिनेमाहल, मल्टिल्पेलक्स सिनेमा हल, फिल्म सिटी निर्माण, फिल्म स्टूडियो निर्माण ।,