अनुसूची–२

अनुसूची–२

अनुसूची–२
(दफा १२.२.६ सँग सम्बन्धित)
पर्यटन उद्योग

ज्ञ. पर्यटक आवास, मोटेल, होटेल, रिजोर्ट (Resorts) तथा रेष्टुराँ
द्द. ट्राभेल एजेन्सी, टुर अप्रेटर, टुरिष्ट गाइड, हिलिङ्ग सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा (spa)
घ. साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism) स्किइङ्ग, ग्लाइडिङ्ग, वाटर ¥याफ्टिङ्ग (water rafting), हट एयर व्यालुनिङ्ग (Hot air balloning ), प्यारा सेलिङ्ग (Para Sailing ), घोडचढी (Horse riding), बन्जी जम्पिङ्ग (Bunjee Jumping), हिमाल आरोहरण र
अबलोकन ।
द्ध. गल्फ कोर्स, पोलो (Polo), पोनी टे«किङ्ग (Pony Trekking), पदयात्रा (Trekking ),
छ. ग्रामीण पर्यटन तथा पर्या पर्यटन (Eco- tourism) ।
ट. सांस्कृतिक, धार्मिक, सभा सम्मेलन तथा खेलकुद पर्यटन ( Cultural, religious, conference and sports tourism)
ठ. मनोरञ्जन पार्क निर्माण तथा सञ्चालन
ड. वन्यजन्तु आरक्ष (Wild life conservation)
ढ. Mountain flight  सञ्चालन