अनुसूची–३

अनुसूची–३

अनुसूची–३

(दफा १२.२.७ सँग सम्बन्धित)
निर्माण उद्योग
(निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने)

ज्ञ. सडक, पुल, सुरुङ्ग
द्द. रोपवे, रेलवे, ट्राम, ट्रलिबस, केबुल कार, मोनोरेल र स्लाईडिङ्गकार
घ. हवाई धावन मार्ग ÷ विमानस्थल
द्ध. औद्योगिक संरचना एवं पूर्वाधार कम्प्लेक्स
छ. सभा सम्मेलन केन्द्र
ट. ढल तथा ढल निकास
ठ. खानेपानी आपूर्ति तथा वितरण
ड. सिँचाइ पूर्वाधार
ढ. उर्जाघर तथा उर्जा प्रसारण लाइन
ज्ञण्. खेलकुद गृह, रङ्गशाला ( Sport Complexes, Stadium )
ज्ञज्ञ. सवारी पार्किङ्ग स्थल, पार्किङ्ग गृह
ज्ञद्द. निर्यात प्रशोधन क्षेत्र
ज्ञघ. विशेष आर्थिक क्षेत्र
ज्ञद्ध. कार्गो कम्प्लेक्स
ज्ञछ. सौर्य तथा वायुबाट उर्जा उत्पादन
ज्ञट. दूषित पानी प्रशोधन केन्द्र (Water Treatment Plant)

उपरोक्त उद्योगहरू निर्माण, स्वामित्व र हस्तान्तरण (Built – own- operate-transfer- bot), निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (Built- operate- transfer- bot) तथा निर्माण र संचालनको प्रारूपमा संचालन हुनुपर्नेछ ।