अनुसूची–४

अनुसूची–४

अनुसूची–४
(दफा १२.२.८ सँग सम्बन्धित)
सूचना तथा संचार प्रविधि उद्योग

ज्ञ. टेक्नोलोजी पार्क
द्द. आइ टि पार्क
घ. वायोटेक पार्क
द्ध. सफ्टवेयर विकास
छ. कम्प्यूटर तथा सम्बन्धित सेवाहरू
ट. तथ्याङ्क प्रशोधन
ठ. साइवर क्याफे
ड. डिजिटल म्यापिङ्ग
ढ. भी—स्याट, इन्टरनेट सेवा
ज्ञण्. टेलिफोन तथा सेलुलर टेलिफोन सेवाहरू
ज्ञज्ञ. मोवाइल टेलिफोन
ज्ञद्द. पेजिङ्ग सेवा
ज्ञघ. टेलिभिजन प्रसारण (स्याटेलाइट तथा केबल टेलिभिजन प्रसारण) सेवा
ज्ञद्ध. एफ.एम. रेडियो प्रसारण सेवा
ज्ञछ. इमेल, भ्वाइस मेल, फ्याक्स
ज्ञट. अडियो—भिडियो, सि.डि. रोम रेकर्डिङ्ग तथा उत्पादन
ज्ञठ. प्रिन्ट मिडिया उद्योग
ज्ञण्. Business Process Outsourcing  (BPO)