अनुसूची–५

अनुसूची–५

अनुसूची–५
(दफा १२.२.९ सँग सम्बन्धित)
सेवामूलक उद्योग व्यवसाय

ज्ञ. यान्त्रिक कार्यशाला (वर्कशप)
द्द. छापाखाना तथा छपाई सम्बन्धी सेवा
घ. पेशागत अनुसन्धान तथा विकास, व्यवस्थापन, ईन्जिनियरिङ्ग तथा डिजाइन, कानूनी, लेखा, लेखापरिक्षण, शिक्षण प्रशिक्षण, शैक्षिक तथा प्राविधिक परामर्श सेवाहरू
द्ध. जिनिङ्ग तथा बेलिङ्ग (न्ष्ललष्लन बलम द्यबष्लिन) व्यवसाय
छ. चलचित्र निर्माण व्यवसाय
ट. प्रदर्शनी सेवा
ठ. सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जनात्मक व्यवसाय
ड. निर्माण व्यवसाय
ढ. सार्वजनिक परिवहन व्यवसाय
ज्ञण्. फोटोग्राफी
ज्ञज्ञ. अस्पताल
ज्ञद्द. नर्सिङ्ग होम
ज्ञघ. शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्था
ज्ञद्ध. पुस्तकालय, अभिलेखालय तथा सँग्राहलय सेवा
ज्ञछ. प्रयोगशाला
ज्ञट. हवाई सेवा
ज्ञठ. खेलकूद सेवा
ज्ञड. शीत भण्डार सञ्चालन (गैह्र कृषिजन्य)
ज्ञढ. हाउस वायरिङ्ग इलेक्ट्रीकल फिटिङ्ग र मर्मत
द्दण्. फोहोर मैला संकलन तथा सरसफाई
द्दज्ञ. घर जग्गा (च्भब िभ्कतबतभ) खरीद विक्री सम्बन्धी व्यवसाय
द्दद्द. निर्माण सम्बन्धी भारी उपकरण (ज्भबखथ भ्त्रगष्ऊभलत) भाडा, मर्मत तथा सञ्चालन
द्दघ. पशु चिकित्सा सेवा
द्दद्ध. व्याट्री रिचार्जिङ्ग
द्दछ. स्वास्थ्य परीक्षण (एक्स–रे, सिटी स्क्यान, एम.आर.आइ, अल्ट्रासाउन्ड जस्ता सेवाहरू) तथा स्वास्थ्य परीक्षण प्रयोगशाला
द्दट. निर्माण भईसकेका पूर्वाधारहरूको संचालन गर्ने जस्तै (सभा सम्मेलन भवन, खानेपानी आपूर्ति, ईन्धन तथा ईन्धनजन्य ग्याँस आपूर्ति सम्बन्धी पाइप लाइन, गोदामघर तथा भण्डारण, विमानस्थल, बसपार्क, रङ्गशाला, स्पोर्टस् कम्प्लेकस, रोपवे, सडक, सिँचाइ,
विद्युत प्रशारण, विद्युुत गृह, रेलवे सेवा, कार्गो कम्प्लेक्स, इनल्याण्ड क्लियरेन्स डिपो ( क्ष्लबिलम ऋभिबचबलअभ म्भउयत(क्ष्ऋम्) आदी सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवसायहरू
द्दठ. खाद्यान्न कुटानी, पिसानी, पेलानी र प्याकिङ्ग गर्ने कार्य
द्दड. कपडा तथा धागो रङ्गाई, साइजिङ्ग र कपडा छपाई (कपडा बुन्ने उद्योगले आफ्नो प्रयोजनको लागि गरेकोमा बाहेक)
द्दढ. कार्गो व्यवसाय
घण्. प्याकेजिङ्ग, रिफिलिङ्ग सेवा (एल.पी.जी. ग्यांस रिफिलिङ्ग र सवारी ग्यांस रिफिलिङ्ग गर्ने स्टेशन समेत)
घज्ञ. कुरियर सेवा
घद्द. ड्राइक्लिनिङ्ग व्यवसाय
घघ. व्यूटी पार्लर
घद्ध. आन्तरिक सजावट (क्ष्लतभचष्यच म्भअयचबतष्यल)
घछ. सुरक्षा सेवा प्रदान गर्ने व्यवसाय
घट. प्रकाशन सेवा
घठ. विज्ञापन सेवा
घड. विज्ञापन सामग्री तयार गर्ने सेवा
घढ. समाचार सम्प्रेषण सेवा
द्धण्. टेलिभिजनबाट प्रसारण गर्न बनाइएका कार्यक्रम र डकुमेन्ट्री टेलीफिल्म उत्पादन तथा प्रसारण
द्धज्ञ. स्वाइल टेष्टिङ्ग सेवा
ज्ञज्ञ. ज्भबतिज ऋगिद
द्धद्द. पिउने पानी ढुवानी सेवा
द्धघ. जुलोजिकल पार्क संचालन
द्धद्ध. जियोलोजिकल पार्क संचालन
द्धछ. व्यवसाय सम्वद्र्धन सेवा (द्यगकष्लभकक ष्लअगदबतष्यल कभचखष्अभ)
द्धट. व्यापारिक कम्प्लेक्स सञ्चालन
द्धठ. वैदेशिक रोजगार सेवा