संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६

प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति
२०६६।९।२२
संशोधन गर्ने ऐन
१. संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी
ऐन, २०६६ को साविकको व्यवस्था जगाउने ऐन, २०७० २०७०।१२।१२

२. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३

३. केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५                  २०७५।११।१९

संवत्२०६६ सालको ऐन नं. ८
संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को
काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान सभाले
यो ऐन बनाएको छ ।