अनुसूची – २ प्रदेशले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर

अनुसूची – २ प्रदेशले लगाउन सक्ने कर तथा गैर कर

 

(दफा ३ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित)

 

(क)  कर

(१)   घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क,

(२)   सवारी साधन कर,

(३)   मनोरञ्जन कर,

(४)   विज्ञापन कर,

(५)   कृषि आयमा कर ।

(ख)  गैर कर

(१)   सेवा शुल्क दस्तुर,

(२)   पर्यटन शुल्क,

(३)   दण्ड जरिबाना ।

(ग)   प्रदेशको अधिकारक्षेत्रको विषयमा प्रदेश कानून र अन्य प्रचलित कानून अनुसार लगाइने अन्य कर तथा गैर कर ।