Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९

लालमाेहर र प्रकाशन मिति

२०१९।१२।३०

संसाेधन गर्ने ऐन                   प्रमाणीकरण र प्रकाशन  मिति

गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून
संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ –                  २०६६।१०।७

२०१९ सालको ऐन नं. ५६

क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना – नेपाल कानून बमोजिम नेपाल सरकारले प्राप्त गरेको वा प्राप्त गरिने सम्पत्तिको
क्षतिपूर्ति दिन वाञ्छनीय भएकोले,

श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट नेपालको संविधानको धारा ९३
अनुसार यो ऐन बनाइबक्सेकोछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.