Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

१. संक्षिप्त नाम, र प्रारम्भः

(१) यो ऐनको नाम “क्षतिपूर्ति ऐन, २०१९” रहेको छ ।
(२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.