Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “सम्पत्ति” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त गरेको वा प्राप्त
गरिने जुनसुकै सम्पत्तिलाई सम्झनुपर्छ ।
(ख) “धनी” भन्नाले स्टक पाएको वा सो स्टकमा हक भएको व्यक्तिलाई सम्झनु
पर्छ ।
(ग) “स्टक” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत निष्काशित गरिएको स्टकलाई सम्झनु
पर्छ ।
(घ) “बैंक” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको
नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ ।

 

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.