२. परिभाषाः

२. परिभाषाः

विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा–
(क) “सम्पत्ति” भन्नाले प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त गरेको वा प्राप्त
गरिने जुनसुकै सम्पत्तिलाई सम्झनुपर्छ ।
(ख) “धनी” भन्नाले स्टक पाएको वा सो स्टकमा हक भएको व्यक्तिलाई सम्झनु
पर्छ ।
(ग) “स्टक” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत निष्काशित गरिएको स्टकलाई सम्झनु
पर्छ ।
(घ) “बैंक” भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सम्झनुपर्छ ।
(ङ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिमको” भन्नाले यो ऐन अन्तर्गत बनेको
नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिमको सम्झनु पर्छ ।