Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

३. कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न सकिनेः

(१) सार्वजनिक हितको लागि कुनै सम्पत्ति प्राप्त गर्न
आवश्यक सम्झेमा नेपाल सरकारले सो सम्पत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिको अङ्क नेपाल
सरकारबाट तोकिएको अधिकारीले निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिको अङ्कमा चित्त नबुझ्ने
व्यक्तिले सो निर्धारणको सूचना पाएको मितिले ३५ दिन भित्र नेपाल सरकारमा उजूर गर्न
सक्नेछ र नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।

(४) माथि जे सुकै लेखिएको भएतापनि कुनै सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति प्रचलित कानून
बमोजिम तोकेको भए सोही बमोजिम निर्धारण भई यो ऐन अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिन
सकिनेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.