Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

४. क्षतिपूर्ति दिनेः

कुनै नेपाल कानून बमोजिम उन्मूलन भएको, प्राप्त गरिएको वा प्राप्त गरिने
सम्पत्तिको क्षतिपूर्ति यस ऐन अन्तर्गत स्टकको रुपमा दिन सकिनेछ ।
तर नेपाल सरकारले चाहेमा क्षतिपूर्ति पाउनेलाई नगदकै रुपमा पनि दिन सक्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.