लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६

लोक सेवा आयोग ऐन, २०६६

प्रमाणिकरण तथा प्रकाशित मिति
२०६६।१०।१३
संशोधन गर्ने ऐन
केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ २०७२।११।१३
संवत्२०६६ सालको ऐन नं. ११
लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः  लोक सेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिलाई समयानुकूल बनाउन
वाञ्छनीय भएकोले,
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम संविधान
सभाले यो ऐन बनाएको छ ।