अनुसूची–९

अनुसूची–९

अनुसूची–९
(दफा १७.२ सँग सम्बन्धित)
अति अविकसित क्षेत्र

 

१. बाजुरा                                                                   २. जाजरकोट                                                  ३. डोल्पा
४. हुम्ला                                                                   ५. जुम्ला,                                                        ६. कालीकोट
७. दार्चुला                                                                ८. अछाम                                                           ९. वझाङ्ग
१०. मुगु                                                                 ११. रुकूम                                                          १२. सल्यान
१३. दैलेख                                                             १४. रोल्पा                                                          १५. तेह्रथुम
१६. डोटी                                                             १७. खोटाङ्ग                                                      १८. संखुवासभा
१९. मनाङ्ग                                                      २०. मुस्ताङ्ग                                                       २१. सोलुखुम्वु
२२. ताप्लेजुङ्ग                                                 २३. ओखलढुङ्गा