२१. कानून तर्जुमा सम्बन्धी काममा आयोगलाई संलग्न गराउन सकिने