२२. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने

२२. प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने

आयोगले आफूले वर्ष भरिमा गरेको काम कारबाहीको वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।