परिच्छेद-६ मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान

परिच्छेद-६ मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यको लागि बजेट विनियोजन तथा अनुदान

  • अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्ने : (१) नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि अनुदान रकम विनियोजन गर्नु पर्नेछ।

(2) प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष आफ्नो बजेट मार्फत प्रत्येक स्थानीय तहलाई मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि प्रदेश कानून बमोजिम निश्चित रकम अनुदानको रूपमा विनियोजन  गर्नु पर्नेछ।

(३) सम्बन्धित स्थानीय तहले उपदफा (१) र (२) बमोजिम विनियोजित रकमबाट आर्थिक रूपले अति विपन्न महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यका लागि तोकिए बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ।

  • स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्ने : (१) स्थानीय तहले आफ्नो वार्षिक बजेटमा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाको प्रयोजनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम बजेट विनियोजन गर्दा मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सरकारी वा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थाले प्राप्त हुने गरी गर्नु पर्नेछ।

  • प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति : (१) सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम तयार गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिन देहाय बमोजिमको एक प्रजनन स्वास्थ्य समन्वय समिति रहनेछ।

(क)     स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव             – अध्यक्ष

(ख)     महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक

मन्त्रालयका सहसचिव                                                   -सदस्य

(ग)      शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव    – सदस्य

(घ)      महानिर्देशक, स्वास्थ्य सेवा विभाग                                – सदस्य

(ङ)      प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल                            – सदस्य

(च)      प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ्ग परिषद्                                       -सदस्य

(छ)     प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्         – सदस्य

(ज)      कानून अधिकृत, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय    – सदस्य

(झ)     प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा

अध्ययन अनुसन्धान वा सेवा प्रदान गरिरहेका

पेशागत संस्था/व्यक्तिहरु मध्येबाट एक महिला

सहित मन्त्रालयबाट मनोनित प्रतिनिधि दुई जना          – सदस्य

(ञ)     मन्त्रालयले तोकेको नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेविका

सङ्घको प्रतिनिधि  एक जना                                          -सदस्य

(ट)      निर्देशक, परिवार कल्याण महाशाखा,

स्वास्थ्य सेवा विभाग                                                  – सदस्य-सचिव

(२) समन्वय समितिले प्रजनन स्वास्थ्य तथा प्रजनन अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत विशेषज्ञलाई आवश्यकता अनुसार बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ।

(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।