अनुसूची

अनुसूची

अनुसूची (दफा २ को खण्ड (छ) सँग सम्बन्धित)

लोपोन्मुख जाति

 

  • कुसुन्डा
  • राउटे
  • हायु
  • किसान
  • मेचे
  • वनकरिया
  • सुरेल
  • राजी
  • लोप्चा
  • कुसवाडिया (पत्थरकट्टा, सिलकट, कुशबधिया र कुचबधिया)