६. ऋण लिएको वा जमानत दिएको विषय व्यवस्थापिका–संसद समक्ष राख्नु पर्ने

६. ऋण लिएको वा जमानत दिएको विषय व्यवस्थापिका–संसद समक्ष राख्नु पर्ने

यस ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले लिएको ऋण वा दिएको जमानतको सम्झौतालाई यथाशीघ्र संघीय संसद समक्ष राख्नु पर्छ ।