९. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउ

९. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउ

९. अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउने सबै संस्थाहरूको साझा तथ्याङ्क भण्डार  बनाइनेछ ।

यस नीतिअन्तर्गत निम्निलिखित कार्यनीतिहरू अपनाइने छन् ः

♦ स्थानीय निकाय, जिल्ला वा केन्द्रमा उपलब्ध तथ्यांकहरूलाई प्रयोग गरी लक्षित क्षेत्र निर्धारण गरिनेछ ।
♦ स्थानीय निकायले सामुदाय परिचालकमार्फत् सर्वेक्षणगरी गाविस÷नपा तहमा अनौपचारिक शिक्षा शैक्षिक सूचना प्रणाली  खडा गर्ने र उपलब्ध तथ्यांकलाई प्रणालीबद्ध रूपमा अद्यावधिक गर्नेछ ।
♦ जिशिकाको अनौपचारिक शिक्षा एकाइले सो सर्वेक्षणमा बालश्रमिक, विद्यालय नजाने बालबालिका र निरक्षर महिला तथा पुरुष र दलित, जनजाति तथा धार्मिक समूहसम्बन्धी जानकारी समावेश गर्नेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै संस्थाहरूले एउटै डाटाबेस प्रयोग गर्नसक्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले राष्ट्रिय एवम् जिल्लास्तरीय डाटाबेस बनाउने काममा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।धधध।
♦ राष्ट्रिय जनगणनामा साक्षरतासम्बन्धी सही तथ्यांक बटुल्न अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग सहकार्य गर्नेछ ।
♦ पिछडिएका समुदायका संस्थाहरूलाई अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्नका लागि प्राथमिकता दिनेछ ।
♦ म्बतब दबकभ तयार गर्दा मष्कबननचभनबतभ मबतब तयार गर्नेछ । रणनीति  माथिका नीति एवम् कार्यनीतिहरूलाई कार्यान्वयन गर्न देहायका रणनीतिहरू हुनेछन् ः
♦ गाउँ शिक्षा योजना÷नगर शिक्षा योजनाद्वारा संकलन गरेको साक्षरतासम्बन्धी तथ्यांक प्रयोग गर्ने ।
♦ उपलब्ध जिल्लास्तरीय तथ्यांकको निचोडलाई जिशिकामा राख्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमको जिल्लागत तथ्यांकको निचोड अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रमा राख्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले कार्यक्रमसम्बन्धी सम्पूर्ण तथ्यांकहरू डाटावेसमा समावेश गर्ने ।
♦ अनौपचारिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने संस्थाले आ–आफ्नो दक्षता ९क्ष्लतभचलब िभााष्अष्भलअथ० र मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक स्रोतको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने ।
♦ उपलब्ध तथयांकहरूलाई लैंगिक, जातीय, जात विशेष, भाषिक, धार्मिक समूह र अपाङ्गता छुट्टिने गरी व्यवस्थित गर्ने ।
♦ साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, खुला विद्यालय र खुला विश्वविद्यालयका विज्ञहरू, तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालक, सहयोगीकार्यकर्ता, शिक्षक, तालीमकर्ता, स्रोतव्यक्ति, निरीक्षक, सबैको तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने ।
♦ डाटाबेसका लागि तीन किसिमबाट प्राविधक एवम् प्रशासनिक तथ्यांकहरू संकलन गर्ने अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले आफ्नो फारमकमार्फत बटुलेको तथ्यांकबाट, अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम चलाउने संस्थाहरूले पठाएको प्रतिवेदनबाट र मूल्यांकन प्रतिवेदनहरूबाट ।

♦ डाटाबेसलाई वेब पेज, इ–मेल आदिको माध्यमबाट सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउने ।
♦ सम्बन्धित संस्थाले अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमका असल अभ्यासहरूको अभिलेख राख्ने र प्रचारप्रसार गर्ने ।