ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लालमोहर र प्रकाशन मिति

ऋण तथा जमानत ऐन, २०२५ लालमोहर र प्रकाशन मिति

२०२५।७।९
संशोधन गर्ने ऐनः
१. ऋण तथा जमानत (पहिलो संशोधन) ऐन, २०३० २०३०।५।१५
२. ऋण तथा जमानत (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०३३ २०३३।७।४
३. ऋण तथा जमानत (तेस्रो संशोधन) ऐन, २०४१ २०४१।५।१८
४. ऋण तथा जमानत (चौथो संशोधन) ऐन, २०४३ २०४३।४।३०
५. ऋण तथा जमानत (पाँचौं संशोधन) ऐन, २०४५ २०४५।६।२६
६. ऋण तथा जमानत (छैठौं संशोधन) ऐन, २०४८ २०४८।७।२८
७. ऋण तथा जमानत (सातौं संशोधन) ऐन, २०५० २०५०।६।२७
८. ऋण तथा जमानत (आठौं संशोधन) ऐन, २०५१ २०५१।९।२८
९. ऋण तथा जमानत (नवौं संशोधन) ऐन, २०५२ २०५२।७।२१
१०. ऋण तथा जमानत (दशौं संशोधन) ऐन, २०५३ २०५३।७।१९
११. ऋण तथा जमानत (एघारौं संशोधन) ऐन, २०५४ २०५४।८।२६
१२. ऋण तथा जमानत (बाह्रौं संशोधन) ऐन, २०५५ २०५५।६।२८
१३. ऋण तथा जमानत (तेह्रौं संशोधन) ऐन, २०५८ २०५८।८।१४
प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति
१४. ऋण तथा जमानत (पन्ध्रौ संशोधन) ऐन, २०६३ २०६३।६।५
१५. ऋण तथा जमानत (सोह्रौं संशोधन) ऐन, २०६५ २०६५।९।२
१६. ऋण तथा जमानत (सत्रौं संशोधन) ऐन, २०६६ २०६६।८।१०
१७. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल
कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६।१०।७
१८. ऋण तथा जमानत (अठारौं संशोधन) ऐन, २०६७ २०६७।११।३
१९. ऋण तथा जमानत (उन्नाइसौं संशोधन) ऐन, २०६८ २०६८।७।३
२०. ऋण तथा जमानत (बीसौं संशोधन) ऐन, २०७१ २०७१।७।५
२१. ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) ऐन, २०७३ २०७३।७।२९

यो ऐन संवत्२०६५ साल जेठ १५ गते देखि लागू भएको ।

ऋण लिने तथा जमानत दिने अधिकारको व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावना ः कानुनबमोजिम बाहेक नेपाल सरकारद्वारा कुनै ऋण लिइने र जमानत दिइने छैन
भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भएको, र
नेपाल …………… को विकास कार्यको निमित्त सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोष
धितो राखी नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार समय समयमा ऋण लिन सक्ने र त्यस्तो
कोषप्रति व्ययभार हुने गरी जमानत दिन सक्ने अधिकारको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज महेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट राष्ट्रिय पञ्चायतको सल्लाह र
सम्मतिले यो ऐन बनाई बक्सेकोछ