३. ऋण लिने अधिकार

३. ऋण लिने अधिकार

(१) नेपाल सरकारले स्वीकृत विकास योजनाको लागि कुनै
विदेशी सरकार वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार जम्मा ऋणको कूल अङ्क सात र्खब
रूपैयाँमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अङ्कको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा समय
समयमा ऋण लिन सक्नेछ ।

स्पष्टीकरणः विदेशी सरकार वा एजेन्सीसित भएको ऋण सम्झौताबमोजिमको
रकममध्ये नेपाल सरकारले तिर्न बाँकी रहेको रकमलाई मात्र ऋण मानिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम लिएको ऋणको साँवा र ब्याज बापतको रकम
सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोष प्रति व्ययभार हुनेछ र त्यस्तो ऋणको साँवा वा
ब्याज भुक्तान गर्ने अवधि ऋण दिने विदेशी सरकार वा एजेन्सीसंग भएको सम्झौतामा
तोकिएबमोजिम हुनेछ ।