५. कमिशनः

५. कमिशनः

(१) दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम दिइएको जमानत बापत नेपाल
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सोही सूचनामा तोकेबमोजिमको दरमा
कमिशन लिनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जेसुकै लेखिए तापनि नेपाल सरकारले सो उपदफा
बमोजिमको कमिशन सम्पूर्ण वा आँशिक रूपमा नलिने गरी छुट दिन वा माफ गर्न
सक्नेछ ।