६. ऋण लिएको वा जमानत दिएको विषय

६. ऋण लिएको वा जमानत दिएको विषय

व्यवस्थापिका–संसद समक्ष राख्नु पर्नेः यस
ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले लिएको ऋण वा दिएको जमानतको सम्झौतालाई यथाशीघ्र

व्यवस्थापिका–संसद समक्ष राख्नु पर्छ ।