Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

५. स्टक निष्काशित गर्ने अधिकारः

यस ऐन अन्तर्गत दिइने क्षतिपूर्तिको लागि तोकिएबमोजिमको ढाँचाको स्टक आवश्यकतानुसार नेपाल सरकार वा बैंकले निष्काशित गर्न
सक्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.