Skip to contentSkip to left sidebar Skip to footer

८. स्टकको ट्रष्टी बैंक हुन सक्नेः

(१) यस ऐन बमोजिम दिइएको स्टकको ट्रष्टी बैंक हुन
सक्नेछ ।
(२) बैंकले धनीको नाम आफनो खातामा दर्ता गरी निजलाई तोकिए बमोजिमको
निस्सा दिनुपर्छ ।
(३) धनीले चाहेमा बैंकले निजको स्टकलाई आफनो जिम्मामा लिई वर्षमा दुई
पटकमा नबढाई तोकिए बमोजिमको ब्याजको भुक्तानी दिन सक्नेछ ।

0 Comments

There are no comments yet

Leave a comment

Your email address will not be published.