११. स्टक सम्बन्धी कारवाहीः

११. स्टक सम्बन्धी कारवाहीः

यस ऐन बमोजिम निष्काशित स्टक सम्बन्धी कारवाही बैंकले मात्र गर्न सक्नेछ र सो कारवाही गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत ढाँचामा स्टकको आर्थिक स्थितिबारेको प्रतिवेदन समय समयमा नेपाल सरकारमा दिनुपर्छ ।